Navigation

Krátce a stru?n?

Spole?nost Cyberbond vyrábí a uvádí na trh široký rozsah vysoce výkonných, nejmodern?jších speciálních lepidel pro spojování pr?myslových konstrukcí a pro další pr?myslové použití. Naše bohaté znalosti a podnikatelský duch nám umožnily stát se v?d?ím aktérem na trhu s lepidly od našeho zahájení p?sobení v roce 1997 ve Spojených státech a v roce 1999 v Evrop?.

Globální r?znorodost spole?nosti Cyberbond nám umož?uje nabízet kvalitní výrobky o výjime?né hodnot? pomocí našich prodejních kancelá?í a výrobních závod? po celých Spojených státech, Evrop? a  Asii. Pomocí naší sít? profesionálních distribu?ních partner? udržuje spole?nost Cyberbond také místní p?ítomnost nutnou pro poskytování vysoké úrovn? služeb o?ekávaných našimi zákazníky, a? jsou kdekoliv.

Spole?nost Cyberbond má sortiment výrobk? se specializací na: kyanoakryláty, anaerobní lepidla, sv?telné/UV upravovaná lepidla, akrylové prysky?ice a epoxidové prysky?ice. Naší silnou stránkou je rychlá reakce na Vaše požadavky. Naše celosv?tové technické a výrobní zdroje zajiš?ují konzistentní výsledky.

Jako spole?nost certifikovaná dle norem jakosti IATF 16949, ISO 13485, ISO 14001 & ISO 9001 neustále pracujeme na vývoji a výrob? lepidel s nejvyšší možnou kvalitou a spolehlivostí. Naše inova?ní výrobky ur?ují standard v celém odv?tví. Jsme zam??eni na poskytování výhodné volby na trhu s lepidly. Spole?nost Cyberbond je zam??ena na snižování rizik p?i zvýšení ziskovosti našich zákazník?.

Prvot?ídní tým prodejních a technických profesionál? ?eká na to, aby Vám mohl pomoci se správným výb?rem lepidla. Politika spole?nosti Cyberbond ohledn? jakosti, hodnoty a zákaznických služeb nám umožnila usp?t na tomto vysoce konkuren?ním trhu – t?šíme se na spolupráci s Vámi!