Navigation

Informace UV lepidla

Lepidla tvrzená UV-zá?ením jsou jednosložkové systémy bez ?edidel tvrzené hlavn? za studena. Tyto výrobky se rychle vytvrzují p?sobením UV-zá?ení. Obecn? celý systém pracuje takto: Kapalné lepidlo nazývané monomer je napln?n fotoiniciátory. Jsou-li tyto fotoiniciátory aktivovány sv?tlem, m?ní se tzv. radikály a za?íná proces polymerizace. Bází pro v?tšinu lepidle UV jsou akryláty ?i epoxidy.