Navigation

Tlaková nádoba LINOP PP 505

Obecn?

Nejpoužívan?jší tlakové nádoby pro reaktivní lepidla mají objem 1 litr. Mohou obsáhnout 500 g kyanakrylát? v kulatých lahvích a 250 g ve vzduchot?sných a sv?tlot?sných oválných lahvích. Cyberbond nabízí hliníkové tlakové nádoby LINOP PP 505. LINOP PP 505 má snadno použitelné rychle uvolnitelné upev?ova?e. Každá tlaková nádoba je vybavena ?idlem napln?ní, resp. alarmem prázdného stavu. Velmi to doporu?ujeme pro zabrán?ní toho, aby systém b?žel na sucho.