Navigation

Ventil VCA a VAN

Obecn?

Osv?d?ené pneumatické dávkovací ventily VCA (kyanakryláty) a VAN(anaeroby a UV lepidla) jsou vyvinuty speciáln? pro nanášení jednosložkových reak?ních lepidel. P?es p?ítok pneumatickým cylindrem se stla?eným vzduchem od min. 4bar? se ventil automaticky otev?e. Po odpojení vzduchu se ventil zav?e tlakem pružiny ve sm?ru toku. V hlav? ventilu se nachází PTFE-membrána, která chrání dávkovací p?ístroj proti kovovým ?ásticím pneumatického cylindru. Hlava ventilu a všechny s produktem spojené díly jsou vyrobeny z PTFE. Proto je zde zamezeno vytvrzování v komo?e ventilu.

Tyto ventily pracují jen s LINOP M1500 ?ídící jednotkou.

Tyto ventily jsou ur?eny pro zvlášt? vysokou viskozitu (> 2.000 mPa*s) maximální výše viskozity je 50.000 mPa*s.

 

Rozdíl

VAN ventil umož?uje lehké zp?tné sání a tím zabrání vytvá?ení nežádoucích kapek. Toto je u VCA ventilu v?dom? potla?ováno, nebo? zde, m?že dojít k vniknutí atmosférického kyslíku do ventilu, který p?ed?asn? vyvolá polymerizaci kyanakrylátového lepidla ve ventilu.

 

Technická data

Stla?ený vzduch:

4 – 6 bar?

Tlak:

Tlak:

Rozhodující ?ásti:

PTFE

nejmenší doba otev?ení:

0,02 sek.

Pr?m?r adaptéru:

M10 x1

Celkový délka.

130 mm

Ší?ka:

ca. 30 mm