Navigation

LINOP EM 24

Obecn?

V poslední dob? byl ventil LINOP EM 24 vyvinut tak, že se stal hv?zdou na trhu kyanakrylátových ventil?. Pro jeho vývoj existuje n?kolik d?vod?. Ventil je malý a má nízkou hmotnost. Proto je vhodný pro automatické linky. Otevírání a zavírání ventilu je realizováno elektrickými impulsy, celková manipulace je snadno proveditelná. Ventil je schopen aplikovat nejmenší množství lepidla (0,005 g). ?ádné použití ventil? umož?uje bezproblémové provedení více než 1 miliónu p?epínacích cykl?.