Navigation

LINOP – Dávkovací za?ízení

Spolehliv? pracující dávkovací za?ízení k nanášení reak?ních lepidel jako jsou kyanakryláty, anaeroby, lepící a plnící látky, tak jako systémy pro sv?tlem tvrzená lepidla, které jsou v dnešní dob? samoz?ejmým požadavkem pr?myslu. Požaduje se stejnom?rný a opakovatelný nános od malých kapek až po nem?nnou housenku(pruh) lepidel. Je možný také nános lepidla v kruhovém otvoru.

Cyberbond nabízí s tímto systémem tzv. stavebnicovým ?ešení, které vyhovuje všem požadavk?m zákazníka.

Poukazuje se p?edevším na funkce t?chto dávkovacích za?ízení – podpora media – relativn? citlivé ?ásti:

  • kyanakryláty: p?i použití sekundových lepidel je ohrožen zvlášt? ventil. Dobré odvzdušn?ní ventilu je nezbytné, jinak vzdušná vlhkost ve ventilu zp?sobí vytvrdnutí lepidla. Oprava vypolimerizovaného ventilu už není zpravidla možná.
  • Anaerobní lepící a plnící látky: tyto lepidla vytvrzují p?i kontaktu s kovem v kombinaci s uzáv?rem vzduchu. Lepidlo by nem?lo p?íliš dlouho z?stávat bez podpory systému.
  • Sv?tlem vytvrzující systémy: jak už název nazna?uje, vyžadují tato lepidla k vytvrzení sv?tlo, resp. ur?ité vlnové délky.

V každém p?ípad? se doporu?uje ur?it jednoho nebo více pracovník?/pracovnic, kte?í se s tímto dávkovacím za?ízení budou zabývat o n?co intenzivn?ji. Naši technici rádi pomohou s odpovídajícím školením.