Navigation

?isti? a odmaš?ova? CB 9999

Cyberbond 9999 je univerzální ?isti? na kovy, a je šetrný k ozónu. Oleje, mastnota a špína ?asto brání dokonalému spojení. Z t?chto d?vod? by m?ly být kovové sou?ásti p?ed spojením o?išt?ny a odmašt?ny. Pouze nast?íkejte Cyberbond 9999 na špinavé sou?ásti, nechte výrobek p?sobit a ot?ete jej. Cyberbond 9999 je vhodný též pro odstran?ní zbytk? lepidel a tmel?. Krom? toho je také velmi dobrým ?isti?em prasklin.

 

Plasty se ?asto rozpoušt?jí za použití ?isti?? na bázi ?edidel. Proto se p?ed použitím Cyberbond 9999 ujist?te, že je vhodný pro Váš proces ?išt?ní. Nem?l by se používat na laky ?i k?ži.

 

Forma dodání

12 x  500ml  aerosol – sprej

1   x  10l roztok