Navigation

Aktivátor CB 9090, 9096 pro kyanakryláty

Aktivátor Cyberbond urychluje polymeraci kyanakrylátových lepidel. Použití aktivátoru Cyberbond Activator bude nutné:

  • v p?ípad? nep?íznivých podmínek (suchý vzduch, chladno),
  • v p?ípad? p?emost?ní v?tších mezer,
  • v p?ípad? práce s neaktivními materiály (nenahrazuje primer Cyberbond Primer 9050).

Aktivátor Cyberbond m?že být použit dv?ma r?znými zp?soby:

  • P?edb?žná aplikace: naneste aktivátor Cyberbond Activator na jednu ?ást a nechte jej odpa?it. Naneste kyanakrylátové lepidlo Cyberbond na druhou spojovanou sou?ást a, rychle sou?ásti spojte a nechte adhesivn? polymerovat.
  • Aplikace „poté“: toto použití je možné s pomocí vhodné st?íkací pistole. Nast?íkejte malé množství na povrch zbylého a neošet?eného lepidla a nechte jej zcela polymerovat.
  • Pro zajišt?ní hladkého adhesivního povrchu zajist?te, aby byl aktivátor CYBERBOND st?íkán z vhodné vzdálenosti (asi 30 cm).

Všechny aktivátory jsou dostupné v tekuté form?. CB 9090 se také prodává jako aerosolový sprej o obsahu 200 ml.

 

Forma dodání

10 x  200ml  sprej

1   x  500ml

1   x   5l