Navigation

Frame Fast® Cyanacrylat Range + Aktivator

Kyanakrylátová lepidla, známá také jako Super Lepidla jsou jednosložkové, voln? rozpoušt?cí lepící systémy, které lze odstranit pomocí vlhkosti b?hem n?kolika vte?in. V aplikaci takzvaného sítotisku je aktiva?ní p?ím?s normáln? používána k drastickému urychlení polymerace. Toto je nezbytné k rychlému získání za?ízení na protahování.

Obecn? ?e?eno, aplikace je následující:

  • aplikujte Frame Fast kyanakrylátové lepidlo na povrch rámu nep?erušovan? po kapkách
  • zajist?te, aby rám a látka byly v kontaktu
  • okamžit? rozet?ete lepidlo plochým nástrojem
  • nast?íkn?te malé množství Frame Fast® 304EU na povrch lepidla, které nelze odstranit a umožn?te celkovou polymeraci. K dosažení hladkého
    lepícího povrchu musí být Frame Fast® 304EU  nasprejován z dostate?né vzdálenosti (asi 30 cm).
  • o?ist?te nadbyte?nou látku
  • rám je nyní p?ipraven k použití (k dosažení maximální pevnosti je t?eba doba 24 hodin)