Navigation

Cyberbond Anaerobní tmely

Zajišt?ní T-závitu (Threadlocking)

Závity se mohou p?sobením vibrací uvolnit. Díky výrobk?m Cyberbond „T…“ m?žete uvoln?ní snadno zabránit. Použitím t?chto výrobk? vznikne na závitu p?edp?tí, které slouží m.j. jako zajišt?ní proti vypadnutí šroubu. Sou?asn? se vyplní a ut?sní v?le v závitu. Zabrání se tak vzniku koroze v prázdných prostorách závitu. Tekutina se jednoduše nanese p?ímo z láhve na závit. Po sešroubování produkt Cyberbond vytvrdne a vytvo?í pevné spojení. Doporu?ujeme aplikovat tekutinu na celý závit. Zajistíte tím rozložení silového zatížení na celou délku závitu. Produkt je lehce tixotropní, což zabra?uje rychlému stékání média ze závitu. Tak je zajišt?no optimální pokrytí celého závitu. Po provedení odpovídajících výpo?t? lze pak zcela vynechat mechanické pojistné prvky.
Zohlednit musíte r?zné t?ídy pevnosti, materiál a geometrii šroub? a závit?. Pokud budete chtít spoj op?t povolit, používejte u malých nebo špatn? p?ístupných závit? maximáln? výrobky se st?ední tvrdostí.

Zajišt?ní R-závit?, h?ídelí, náboj?, ložisek (Retaining)

?asto je nutné velmi pevn? zajistit závity, h?ídele nebo pouzdra. V takovém p?ípad? je uvoln?ní spoje nežádoucí. K takovému zajišt?ní jsou velmi vhodné výrobky Cyberbond „R…“, protože odolávají jak statickým, tak i dynamickým silám. B?žné metody zajišt?ní mají p?i porovnání s výrobky Cyberbond mnohé nevýhody:

  • u lisovaných spoj? resp. spoj? lisovaných za tepla jsou požadovány vysoké p?esnosti lícování, jejíž dosažení je relativn? náro?né,
  • p?i upevn?ní klín?, lícovaných pružin nebo kolík? m?že docházet k vrubovému ú?inku, p?echodovému odporu a korozi v nevypln?ných prostorech,
  • sva?ování a letování limituje, nebo dokonce znemož?uje upevn?ní r?zných kov?.

P?i použití výrobku Cyberbond jsou tyto nevýhody vylou?eny. Již po vytvrzení p?i pokojové teplot? p?ekonává pevnost hodnoty pevnosti lisovaného spoje bez použití lepidla. Použití výrobk? Cyberbond tedy umož?uje:

  • vypln?ní malých spár (lze tak spojovat i mén? p?esné, levn?jší díly),
  • zabrán?ní vzniku koroze v nevypln?ných prostorech,
  • spojit materiály s rozdílnými koeficienty roztažnosti.

 

Ut?sn?ní S-závit? (Sealing)

Ut?snit m?žete nejen jemné závity. Výrobky ?ady Cyberbond „S…“ lze použít také k ut?sn?ní hrubých závit?. Výrobky Cyberbond vykazují vynikající odolnost proti chemikáliím. Tak jako u zajišt?ní šroub? se výrobek Cyberbond aplikuje na celý závit. Film t?snicího prost?edku je relativn? rychle vytvrzen podle tvaru závitu a ut?sní celý spoj. Pro ov??ení t?snosti m?žete spoj okamžit? natlakovat tlakem < 1 bar (podle typu ut?sn?ného materiálu). Po úplném vytvrzení m?žete takto ošet?ené spoje vystavit požadovanému zatížení, p?i?emž lze dosáhnout tlak? až do popraskání spoje.
Tak jako u všech anaerobních lepidel a t?snicích hmot rozhoduje zde o použití výrobku ut?s?ovaný materiál a geometrie závitu. ?ím v?tší je závit, tím více materiálu je k dispozici ke spojení a tím pevn?jší je spoj. Pokud budete chtít spoj op?t povolit, použijte výrobek s nižší pevností.
Doporu?ujeme aplikaci všech anaerobních lepidel a t?snicích hmot pro pr?myslové použití. Ve stavebnictví se tato ?ada produkt? v praxi neosv?d?ila. Proti hovo?í nedefinované teploty zpracování, zne?išt?ní povrchu a mnoho opakovaných nastavování a se?izování. Ovšem v oblasti ?emeslné výroby, jako nap?. ut?sn?ní definovaných závit?, nachází tento výrobek své uplatn?ní jako náhrada za teflonový pásek nebo za konopí.

Ut?sn?ní S – p?íruby (Sealing)

Výrobky Cyberbond „S…“ mohou – je-li to konstruk?n? požadováno – nahradit pevná t?sn?ní a nabízejí mimo to ješt? další výhody. T?snicí film nap?. zcela vyplní pevný spoj a zabra?uje tak korozi ve volných prostorech. K dispozici jsou r?zné pevnostní t?ídy, které m?že konstruktér zvolit podle toho, zda má být spoj lehce demontovatelný, nebo zda má Cyberbond zpevnit danou konstrukci. Výrobky Cyberbond jsou odolné proti v?tšin? používaných olej? a plyn?. Test t?snosti tlakem < 1 bar m?žete provést okamžit? po provedení montáže.  Dále již nemusíte dotahovat šroubení po usazení spoje jako u pevných t?sn?ní. P?i použití tekutého t?sn?ní Cyberbond v porovnání s pevnými t?sn?ními se podstatn? zjednodušuje stabilita ložiska.
Nanášení výrobku Cyberbond lze provád?t velmi rychle a bez problém?. V sériové výrob? se aplikuje robotem nebo sítotiskem. V malých sériích resp. p?i opravách se nanáší z láhve, tubou a / nebo št?tcem. Dokonce i komplikovanou geometrii m?žete snadno ut?snit, p?i?emž ale platí základní podmínka, že musí být zaru?ena malá spára a minimální m?stek (cca 5 mm resp. 3 mm u šroubovacích otvor?).

Anaerobní lepidla a t?snicí hmoty Cyberbond

Anaerobní lepidla a t?snicí hmoty jsou nerozpustné a jednosložkové. Z hlediska vlastnosti jako lepidlo jsou jedine?né, protože lze jejich pevnost „nastavit“. V podstat? rozlišujeme mezi nízkou, st?ední a vysokou pevností. Jakou t?ídu pevnosti zvolit, záleží zcela na konkrétním p?ípadu použití. Výrobky tvrdnou p?i kontaktu s kovem a díky nep?ítomností kyslíku ze vzduchu p?i pokojové teplot?. Podle druhu kovu je také dána ur?itá pevnost a pr?b?h vytvrzení. Aktivní materiály (m??, mosaz resp. jejich slitiny) tvrdnou velmi rychle, dosahují však pouze max. 40% pevnosti udávané pro stavební ocel (viz obrázek). To ?iní celou problematiku relativn? komplexní. Obecn? lze použít anaerobní lepidla a t?snicí hmoty k zajišt?ní závit?, k upevn?ní závit?, ložisek, h?ídelí, podp?rných ?ep? atd. a k ut?sn?ní závit? a p?írub. Stálost p?i uskladn?ní je p?i pokojové teplot? 1 rok.